ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF Print E-mail
Written by ວຽງຈັນໃຫມ່   
Monday, 10 August 2009 10:49

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃຈກາງ ສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ເປັນຕົ້ນການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເນື່ອງຈາກການ ກະທຳຂອງມະນຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິບັດນາໆປະການ ທີ່ມີລະດັບຮ້າຍແຮງ ມີລັກສະນະແຜ່ລາມ ແລະ ເກີດຂຶ້ນປະຈຳຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ບັນຫານ້ຳກ້ອນລະລາຍຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະຂົ້ວໂລກໃຕ້ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນ ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ບັນດາເກາະດອນຈຳນວນໜຶ່ງ ຈົມຢູ່ພື້ນທະເລ ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ມວນມະນຸດ.

ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ ອາກາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໄລຍະ 900 ປີ (100-1900)ອຸນຫະພູມຂອງໂລກບໍ່ໄດ້ມີການ ປ່ຽນແປງ ແຕ່ໄລຍະ 100 ປີຜ່ານມາ (1900 ເຖິງປັດຈຸບັນ) ອຸນຫະພູມຂອງໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 0,8 ອົງສາ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍແຕ່ 1,8-4 ອົງສາໃນ 100 ປີຕໍ່ໜ້າ ຈາກບັນຫານີ້ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະພາບໂລກຮ້ອນ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດມີແທ້ ແລະ ມັນກໍເປັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກ ເປັນຕົ້ນ ຕໍ່ບັນດາ ປະເທດດ້ອຍ ພັດທະນາ ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະຊາຄົມໂລກຕ້ອງຮ່ວມໃຈກັນຕໍ່ສູ້ ກັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການ ແຫ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີມາດຕະການຕົວຈິງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດອອກສູ່ບັນຍາກາດ ພ້ອມນີ້ ກໍມີຄວາມຈຳ ເປັນທີ່ບັນດາປະເທດ ພັດທະນາແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ບໍ່ວ່າດ້ານທຶນຮອນ ວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ.


ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແຕ່ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຄົມໂລກ ເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ ປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດປີ 1995 ແລະ ເປັນປະເທດພາຄີຂອງອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ປີ 2003 ກໍໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ປີ 2000ປະກາດໃຊ້ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສົນທິສັນຍາສຳຄັນ ອື່ນໆອີກ ປັດຈຸບັນກໍກຳລັງດຳເນີນການຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຈະເປັນແນວທາງ ສຳຄັນໃນການດຳເນີນວຽກງານ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 (2011-2015) ອີກດ້ວຍດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເສີມເສດຖະກິດສີຂຽວ ໃນວັນທີ 6-7 ສິງຫາ 2009 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຫຼັກ 5 ຈຶ່ງໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງຂຶ້ນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ ຮອງຫົວໜ້າອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງມີຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.