ສະເໜີ ທຸກພາກສ່ວນ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ໃນເນື້້ອ 3400 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານຜາບ່ອງ, ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ບ້ານນາຄູນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ

  1. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ໃນເນື້້ອ 3400 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານຜາບ່ອງ, ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ບ້ານນາຄູນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ (ສະບັບພາສາລາວ)
  1. ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ໃນເນື້້ອ 3400 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານຜາບ່ອງ, ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ ບ້ານນາຄູນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ESMMP (ສະບັບພາສາລາວ)
  1. ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ ESIA ແລະ ESMMP (ສະບັບພາສາລາວ)

ທ່ານ ສາມາດສົ່ງຄຳເຫັນມາທີ່ ກົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 218712 ແລະ ອີເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.