ໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM) ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສ້າງແຜນທີ່ການປະກອບອາຊີບກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ເພື່ອສ້າງບູລິມະສິດສຳລັບບໍລິການ ຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ ທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ມີຜູ້ປະສານງານໂຄງການຊາມີສຝ່າຍລາວ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ (ຊາມີສ) ແລະ ຕາງໜ້າອົງການ CIAT ພ້ອມດ້ວຍ ຕາງໜ້າ ພະແນກ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈາກ 7 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

ທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດສຳລັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດໃນການສ້າງແຜນທີ່ ປະກອບອາຊີບດ້ານກະສິກຳໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຮອງຮັບຕໍ່ກັບຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ເພື່ອສ້າງໂອກາດ ເງື່ອນໄຂໃນການປັບປຸງ ການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວຈະໄປເປັນບົດແນະນຳໃຫ້ທາງພາກລັດ ເພື່ອປັບປຸງແຜນການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປັບຕົວຂອງພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆ ຫຼື ການຈັດການດ້ານສັດຕູພືດ ພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດສູງ ທັງຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະສາມາດ ບອກລາຍລະອຽດ ການຜະລິດຫຼັກ ເຊັ່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ ທີ່ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຂອງລະບົບທາງດ້ານ ສະພາບເງື່ອນໄຂສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຕາມເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທັງມີຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດສຳລັບຊາວກະສິກອນຜະລິດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ປະຕິທິນການປູກພືດ ລະບົບການຜະລິດ ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດ ການສະໜອງ ແລະ ການກຳນົດຂໍ້ມູນ ດ້ານສະພາບອາກາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ການກຳນົດ ຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດ.

ທ່ານ ວຽງໄຊ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການ ຊາມິສ (ຝ່າຍລາວ)ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃນພາກ ເໜືອເຊິ່ງເປັນພາກສຸດທ້າຍ ກົມຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຈະສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ການປະກອບອາຊີບກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຕ່ລະແຂວງເຊິ່ງຄາດວ່າອີກປະມານ 2-3 ເດືອນຈະສາມາດສ້າງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວສຳເລັດ ພ້ອມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການສ້າງລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຜ່ານລະບົບເວບໄຊ ເຟດບຸກ ແຈ້ງສະພາບອາກາດອຸຕຸ ປະຈຳອາທິດ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳທຸກໆ 3 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ຕົວຈິງໄດ້ ເພີ່ມຊ່ອງທາງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບໂທລະໂຄ່ງທົດລອງນຳໃຊ້ໃນ 22 ບ້ານ ທັງໄດ້ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານລົງສູ່ປະຊາຊົນ ແນໃສ່ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.