ກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM) ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE) ກຳລັງດຳເນີນວຽກງານເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ

  ເພື່ອກະກຽມສ້າງແຜນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືສ້າງແຜນທີ່ການປະກອບອາຊີບກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການກຳ ນົດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບ ອາກາດ ເພື່ອສ້າງບູລິ ມະສິດສຳລັບບໍລິການ ຂໍ້ມູນດ້ານ ສະພາບ ອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອະນຸລາດ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະ ສິກຳ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ ທ່ານ ສົມສະໝອນ ພະລິຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍ ຕາງໜ້າ ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈາກ 7 ແຂວງພາກກາງຄື:ແຂວງຊຽງຂວາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄຊສົມບູນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ  ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

         

  ທ່ານ ອະນຸລາດ ຈັນທະວົງສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດສຳລັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດໃນການສ້າງແຜນທີ່ປະກອບອາຊີບດ້ານກະສິກຳໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງ ມືຮອງຮັບຕໍ່ກັບຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສະພາບອາກາດເພື່ອສ້າງໂອກາດ ເງື່ອນໄຂໃນການປັບປຸງ ການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງຜົນຂອງການປະເມີນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະນໍາເຂົ້າໃນການຜະລິດແຜນທີ່ຕົວຈິ່ງເຂົ້າໃສ່ບົດກະກຽມໂຄງການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນຕົ້ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວຈະໄປເປັນບົດແນະນຳໃຫ້ທາງພາກລັດເພື່ອປັບປຸງແຜນການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນການປັບຕົວຂອງພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆ ຫຼື ການຈັດການດ້ານສັດຕູພືດ ພະຍາດຕ່າງໆ  ແລະ ເພີ້ມຜົນຜະລິດສູງ ທັງຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ.

          ເວົ້າລວມແລ້ວພາຍຫຼັງສຳເລັດການສ້າງແຜນທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະສາມາດບອກລາຍລະອຽດ ການຜະລິດຫຼັກເຊັ່ນ:ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ປະມົງ ທີ່ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຂອງລະບົບທາງ ດ້ານການ ສະພາບ ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມຕາມ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຄື: ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ຕະຫຼາດ ການຜະລິດເພື່ອຢູ່ເພື່ອກິນ ຫຼື ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນ ທັງ ມີຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດສຳລັບຊາວກະສິກອນຜະລິດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ປະຕິຖິນ ການປູກພືດ ລະບົບການຜະລິດ ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດ ການສະໜອງ ແລະ ການກຳນົດຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ການກຳນົດ ຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດ.

          ສຳລັບການດຳເນີນສ້າງແຜນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳພືດເຂດຮ້ອນ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມສັງເກດອຸຕຸກະເສດ ການວິເຄາະ ການສື່ສານ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈໃນຂະແໜງການສະກິກຳ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ.