ໃນລະຫວ່າງ​ ວັນທີ 5-6  ກຸມພາ 2020, ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄັ້ງທີ IX ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ໃນວາລະກ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມຄາບເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ກຸມພາ 2020, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995 ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພ້ອມທັງຮັກສາໄດ້ ບັນຍາກາດການຮ່ວມມືອັນດີ ພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

 

ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 80 ທ່ານ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຜົນການປຶກສາຫາລືພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂອງຂະ­ບວນ​ການ​ປຶກ­ສາ​ຫາ­ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ (Prior Consultation-PC) ຂອງ​ໂຄງ­ການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຫຼວງພະບາງ ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ແລະ ການສະເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກຂອງບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ທົບ​ທວນ​ດ້ານ​ວິ­ຊາ​ການ (Technical Review Report-TRR) ຂອງ​ຂະ­ບວນ​ການ​ປຶກ­ສາ​ຫາ­ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ (PC) ສຳລັບ​ໂຄງ­ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວສໍາລັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ດ້ານການເດີນເຮືອ; ດ້ານອຸທົກກະສາດ ແລະ ໄຮໂດຣລິກ; ການລະບາຍຕະກອນ; ທາງປາຜ່ານ; ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ; ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2020 ເຊິ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ສົກປີ 2021-2030 (The MRC Basin Development Strategy 2021-2030) ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2021-2025 ຂອງ ຄມສ (The MRC Strategic Plan 2021-2025) ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ສາມວຽກງານຫຼັກຄື: ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ; ດ້ານການຮ່ວມມື. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ປິດລົງໃນວັນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ ແລະ ຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2020 ຄະນະຜູ້ແທນຈໍານວນ 50 ທ່ານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການອະທິບາຍຈາກຊ່ຽວຊານສາກົນ ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂື່ອນແບບຝາຍນໍ້າລົ້ນ, ທາງເຮືອຜ່ານ, ທາງປາຜ່ານ ລວມທັງປະຕູລະບາຍຕະກອນ ເປັນຕົ້ນ. ຜ່ານການຮັບຟັງການອະທິບາຍກໍຄືການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເບິ່ງພື້ນທີ່ເຂື່ອນຕົວຈິງແລ້ວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການກັກນໍ້າ ຫຼື ຕະກອນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ທັງເປັນການພິສູດໄດ້ວ່າ ເຂື່ອນນ້ຳຂອງຈຸດໄຊຍະບູລີ ບໍ່ໄດ້ເປັນສາຍເຫດຫຼັກຂອງການບົກແຫ້ງຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕາມທີ່ເຄີຍມີຂ່າວລືໃນໄລຍະຜ່ານມາ.