ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (Green Climate Fund) ອະນຸມັດທຶນ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 2 ໂຄງການ ຈຳນວນ 26.6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ຄັ້ງທີ 24, ໃນວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ, ເມືອງຊອງໂດ, ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ.

ໂຄງການທີ 1: ເປັນການສ້າງຄວາມທົນທານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຢູ່ 4 ເມືອງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງປາກຊັນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ, ໂດຍມີມູນຄ່າໂຄງການ 10 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ (Building resilience of urban populations with ecosystem-based solution in Lao PDR); ໂຄງການທີ 2: ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ເຊີ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທໍາອິດ ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍມີມູນຄ່າໂຄງການ 16.6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ (Implementation of the Lao PDR Emissions Reduction Programme through improve governance and sustainable forest landscape management). ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (Green Climate Fund) ເປັນກອງທຶນສາກົນສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ໃນປີ 2010 ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງທຶນ ໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອເປັນກົນໄກການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກໍາລັງພັດທະນາ ນໍາໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.