ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານ ໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 1.  ຊື່: ນາງ ສິລິຂັນ ດວງຈັກ
  ເບີໂທ: +856 20 5889 9881
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. ຊື່: ນາງ ສຸທິດາ ວັດທະນະທຳ
  ເບີໂທ: +856 20 2812 8319
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ

 1. ຊື່: ທ່ານ ອຸລາເພັງ ອິນທະວົງ
  ເບີໂທ: +856 20 5415 5505
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງ ກສສ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່​ເສີມຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ທົດ​ລອງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ

 1. ຊື່: ທ່ານ ນ ສຸດາວີ ແກ້ວປະເສີດ
  ເບີໂທ: +856 20 2828 8998
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

 1. ຊື່: ທ່ານ ນາງ ທິດາລັດ ວົງໄຊຍາ
  ເບີໂທ: +856 20 29 972 666
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການຕິດຕາມ​ວິ​ໄຈ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ກາ​ນ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ​ສຳ​ລັບວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ ແລະຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ

 1. ຊື່: ທ່ານ ຄຳຮູ້ ຕຸນາລົມ
  ເບີໂທ: +856 20 99 299 998
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

 

 1. ຊື່: ທ່ານ ໂສມານັດ ອາດຜາສຸກ
  ເບີໂທ: +856 20 59 595 918
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງຫົວພັນ

 1. ຊື່: ທ່ານ ຈອມເພັດ ພົມມີໄຊ
  ເບີໂທ: +856 20 22 347 033
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງຊຽງຂວາງ

 1. ຊື່: ທ່ານ ເມກ ບຸດດາຈັນ
  ເບີໂທ: +856 20 56 690 990
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 1. ຊື່: ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຜົນນະຈິດ
  ເບີໂທ: +856 20 99 870 008
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ

 1. ຊື່: ທ່ານ ບຸນທະວີ ຈັນທະວົງ
  ເບີໂທ: +856 20 58 422 932
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

 1. ຊື່: ທ່ານ ລົມເຢັນ ສີສຸວົງ
  ເບີໂທ: +856 20 55 421 729
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 1. ຊື່: ທ່ານ ບຸນເພັງ ໄຊຍະສິນ
  ເບີໂທ: +856 20 23 478 288
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 1. ຊື່: ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ນິລະກອນ
  ເບີໂທ: +856 20 55 797 597
  ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.