ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 22

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານຈັນເພັງໃສ ດາລາຊາວົງ, ຄະນະພະແນກ ຊສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ນິລະກອນ, ຮອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,930 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ