ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 22

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ສຸຂະຖາ ວັນນະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າ ພຊສ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ໄຊຍະສິນ, ຮອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,996 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ