ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 22

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ອຸທອນ ສິງຫາດວງປັນຍາ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ມະຫາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວລ້ອມ

ທ່ານ ລົມເຢັນ ສີສຸວົງ, ຫົວໜ້າໂຄງການ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,710 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ