Print

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 22

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ບຸນທະວີ ຈັນທະວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ທ່ານ ບຸນໄມ ຂຸນມີໄຊ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ຟອງສະໝຸດ ໄຊຍະສານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,996 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ