ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 21

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ວິລະພົງ ກັນຍາສອນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສີ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຜົນນະຈິດ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສີ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ສັກດາພອນ ແກ້ວພະຈັນ, ໜ່ວຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

150,000ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ