ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 20

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ວິໄລພອນ ມະນີວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ສິງຄຳ ທຳມະຈັກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,980 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ