ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 20

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ແກ້ວປະສິດ ນຶກມະນີວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ຈອມເພັດ ພົມມີໄຊ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ທ່ານ ນາງ ຄຳສົດ ແກ້ວວັນທາ, ຫົວໜ້າຂະແໜງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

19 ກໍລະກົດ 2017

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

149,980 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ