ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 26

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ນາງ ບຸນຍະແສງ ແສງຄຳມີ, ຮອງຫົວໜ້າກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ໂສມານັດ ອາດຜາສຸກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສັງລວມ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

04 ເມສາ 2018

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

795,428 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ