ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 015

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ນ ສີສຸພັນ ຫຼວງລາດ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ທ່ານ ສົມລິດ ພັນນະວົງ , ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ທ່ານ ເພັງຄຳຫຼ້າ ພົນພິໃສ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມາລີວັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ທ່ານ ແກ້ວສັງຄົມ ພົມມະແສງ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

23 ກັນຍາ 2016

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

1,099,773 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ