ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງ ກສສ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່​ເສີມຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ທົດ​ລອງການປະເມີນສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (ISP ແລະ SEA)

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 014

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ນ ສຸດາວີ ແກ້ວປະເສີດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ISP

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

23 ກັນຍາ 2016

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

799,115 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ