ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 013

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ນາງ ພະກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າກົມ ກນຊສ

ທ່ານ ອໍລະຫັນ ບຸນຍະພາລົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກນຊສ

ທ່ານ ລຳພູແກ້ວ ເກດຕະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

23 ກັນຍາ 2016

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

1,008,801 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ