ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານ ໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະຫັດໂຄງການ

PICE-LENS2 005

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ທ່ານ ບຸນປະກອນ ພົງພິຈິດ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ທ່ານ ນາງ ສິລິຂັນ ດວງຈັກ, ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ສຸທິດາ ວັດທະນະທຳ, ວິຊາການ

ມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

21 ມິຖຸນາ 2016

ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ

31 ທັນວາ 2020

ງົບປະມານໂຄງການ

648,000 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນງານຂອງໂຄງການ

  • ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຂອງ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ