ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 5,7 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງລວມມີ 13​ ໂຄງການ ທີ່ນອນໃນກຸ່ມວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ສູນກາງ 6 ໂຄງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 7 ໂຄງການ, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານ ໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 2. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ

 3. ໂຄງການ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່​ເສີມຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ແລະ ທົດ​ລອງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ (ISP ແລະ SEA)

 4. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

 5. ໂຄງການ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ໃຫ້ ​ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ໃນ​ການຕິດຕາມ​ວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ

 6. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

 7. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ຫົວພັນ

 8. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

 9. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

 10. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ວຽງຈັນ

 11. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

 12. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

 13. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຊສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ