ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທຶນຮອນ ຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກໃນລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 (ຄສລ 2).

ຈຸດປະສົງເພື່ອ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ອະນຸລັກປ່າສະຫງວນ, ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ສັດ​ນໍ້າ ​ແລະ ສັດປ່າ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ-ສັງຄົມ” ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 7 ປີ ເລີ່ມວັນທີ 1 ສິງຫາ 2015 ເຖິງ 30 ມິຖຸນາ 2021 ໂດຍມີງົບປະມານ 41,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 

ອົງປະກອບຂອງ ຄສລ 2 ມີຄື:

 

  1. ການ​ພັດ​ທະ​ນາການຈັດຕັ້ງແລະສ້າງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ;

  2. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສັດ​ປ່າ​ ແລະ​​ ປ່າ​ສະ​ຫງວນ;

  3. ການບໍລິຫານ​ໂຄງ​ການ ແລະ ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃຫ້ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

ໂຄງການ ຄສລ2 ໄດ້ແບ່ງໂຄງການຍ່ອຍອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: (1) ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, (2) ເຄືອຂ່າຍ Lao WEN, (3) ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ (4) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.