ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ (MIWRM-AF)

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ (ກຜງ)

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ)

ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 020 5506112

ເວັບໄຊ: www.monre.gov.la