ສໍາລັບອົງປະກອບ 2 ແລະ ອົງປະກອບ 3 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 8 ອົງປະກອບຍ່ອຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ກະຊວງຄື: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (MONRE) ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) (ມີ 6 ອົງປະກອບທີ່ຂຶ້ນກັບ ກຊສ ແລະ 2 ອົງປະກອບຍ່ອຍ ຂຶ້ນກັບ ກກປ) ໂດຍມີກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ, ກຊສ ເປັນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (NPMU), ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

/

ຊື່ອົງປະກອບຍ່ອຍ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ງົບປະມານ (USD)

ອົງ​ປະກອບ​ທີ 2: ການຄຸ້ມຄອງ ​ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ

1

ອົງປະກອບ2.1:
ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ກິ່ງຄໍາ ມະນີວົງ

 2. ທ່ານ ຄໍາພອນ ຈັນທະລັງສີ

300,000

2

ອົງປະກອບ 2.2:
ຄຸນະພາບນໍ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດ

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ວິລະສັກ ຈຸນດາລາ

 2. ທ່ານ ນາງ ເຊຕຸວັນ ພັນທະວົງສາ

2,500,000

3

ອົງປະກອບ 2.3:
ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ອຸລາພອນ ອ່ອງແກ້ວ

 2. ທ່ານ ນາງ ມະນີສາຄອນ ຈິດຕະພົງ

4,000,000

 

4

ອົງປະກອບ 2.4:
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ບຸນເຕີມ ສີສຸພັນທະວົງ

 2. ທ່ານ ນາງ ມິດຕາ ແກ້ວບຸນພັນ

3,300,000

5

ອົງປະກອບ 2.5:
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ປອ ສຸກສະຫມອນ ປະຖັມມະວົງສ໌

 2. ທ່ານ ຄຳພວງ ຄຳມູນຕີ

900,000

ອົງ​ປະກອບ​ທີ 3: ປັບປຸງ​ ການຄຸ້ມຄອງ ເຂດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ສັດນໍ້າ

6

 

ອົງປະກອບ 3.1.1: ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າ

ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກຊສ

 1. ທ່ານ ທະນົງໄຊ ດ້ວງນຸລັກ

 2. ທ່ານ ນາງ ປິ່ງປ່ອງ ບົວລະພາ

7,000,000

7

ອົງປະກອບ 3.1.2: ຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍ

ກົມຊົນລະປະທານ, ກກປ

 1. ທ່ານ ຄໍາຮູ້ ພັນທະວົງ

 2. ນາງ ຂັວນຕາ ລັດຖະຈັກ

5,000,000

8

ອົງປະກອບ 3.2: ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ

ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກກປ

 1. ທ່ານ ອາຄະເນ ພົລສຸວັນ

 2. ທ່ານ ລ້ານແກ້ວ ອ່ອງແກ້ວ

2,000,000