1. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການIFR ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2017
  2. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການIFR ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ມິຖຸນາ 2018
  3. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການIFR ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ທັນວາ 2018
  4. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີປະຈໍາປີ2017
  1. ບົດລາຍງານ6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018
  2. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ2018
  3. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີປະຈໍາປີ2018
  1. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການ IFR    ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ທັນວາ 2019
  2. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີ ດ້ານການເງິນ ຂອງໂຄງການປະຈໍາປີ 2019
  3. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີ ດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ ປະຈໍາປີ 2019

  4. ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020