1. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການ IFR ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2017

  2. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການ IFR ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ມິຖຸນາ 2018

  3. ບົດລາຍງານການເງິນໂຄງການ IFR ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ທັນວາ 2018

  4. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີປະຈໍາປີ 2017

  1. ບົດລາຍງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018

  2. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2018

  3. ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີປະຈໍາປີ 2018