ຄວາມເປັນມາ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໄລຍະ 1 (M-IWRM) ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ກຸມພາ 2012 ມູນຄ່າ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2012-2017 ປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ອົງການຄື: ອົງ​ປະກອບ​ທີ 1 ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ຄະນະ​ກຳມາທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ (MRCs), ສ່ວນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ 2 ​ແລະ 3 ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ 2 ກະຊວງຄື: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (MONRE) ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF). ເຖີງວ່າ ໂຄງການຈະມີ​ຜົນສຳເລັດ ໃນລະດັບດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ ທີ 1 ແຕ່ໂຄງການຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງການ ງົບປະມານເພີ້ມ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກທີ່ຄົງຄ້າງ, ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງສະເໜີຂໍງົບປະມານເພີ້ມ ເພືີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະ 2 ຫຼື ພາກເພີ້ມງົບປະມານ (MIWRM-AF) ຈຸດປະສົງເພື່ອ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງປະກອບ 2 ແລະ 3 ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານໃນລະດັບພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາອ່າງຮັບນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດພື້ນທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ປີ ເລີ່ມວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017 ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2021 ໂດຍມີງົບປະມານ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ :

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ (Mekong Integrated Water Resources Management Project, Additional Financing, MIWRM-AF)

ລະຫັດໂຄງການ :

P159447

ມູນຄ່າລວມໂຄງການ :

25ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ປະເພດຂອງທືນ

ທຶນກູ້ຢືມ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

ທະນາຄານໂລກ

ໄລຍະເວລາ :

2017– 2021

ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ (Project Director)

ທ່ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (Project Manager)

ທ່ານ ບຸນປະກອນ ພົງພິຈິດ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ອົງປະກອບ :

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ)
  • ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
  • ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
  • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

 

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

  • ກົມຊົນລະປະທານ
  • ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ