ຄວາມເປັນມາ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໄລຍະ 1 (M-IWRM) ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ກຸມພາ 2012 ມູນຄ່າ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2012-2017 ປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ອົງການຄື: ອົງ​ປະກອບ​ທີ 1 ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ຄະນະ​ກຳມາທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ (MRCs), ສ່ວນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ 2 ​ແລະ 3 ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ 2 ກະຊວງຄື: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (MONRE) ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF). ເຖີງວ່າ ໂຄງການຈະມີ​ຜົນສຳເລັດ ໃນລະດັບດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ ທີ 1 ແຕ່ໂຄງການຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງການ ງົບປະມານເພີ້ມ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກທີ່ຄົງຄ້າງ, ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງສະເໜີຂໍງົບປະມານເພີ້ມ ເພືີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະ 2 ຫຼື ພາກເພີ້ມງົບປະມານ (MIWRM-AF) ຈຸດປະສົງເພື່ອ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງປະກອບ 2 ແລະ 3 ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານໃນລະດັບພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາອ່າງຮັບນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດພື້ນທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ປີ ເລີ່ມວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017 ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2021 ໂດຍມີງົບປະມານ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຕົວຊີ້ວັດໄດ້ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານໂລກ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2021 ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປຕື່ມອີກຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022.

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ :

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ (Mekong Integrated Water Resources Management Project, Additional Financing, MIWRM-AF)

ລະຫັດໂຄງການ :

P159447

ມູນຄ່າລວມໂຄງການ :

25ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ປະເພດຂອງທືນ

ທຶນກູ້ຢືມ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

ທະນາຄານໂລກ

ໄລຍະເວລາ :

2017– 2021

ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ (Project Director)

ທ່ານ ປອ. ສຸກສະໝອນ ປະຖັມມະວົງສ໌, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (Project Manager)

ທ່ານ ຄໍາພວງ ຄໍາມູນຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ອົງປະກອບ :

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ (ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ)
  • ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
  • ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
  • ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

 

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

  • ກົມຊົນລະປະທານ
  • ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ