1. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະບັບ ເລກທີ 08/ພນ, ລົງວັນທີ 02/08/2016