1. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະບັບ ເລກທີ 08/ພນ, ລົງວັນທີ 02/08/2016
  2. ບົດແນະນຳວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ)ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2795.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

  3. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

  4. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2794.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

  5. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2797.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ; ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

  6. ບົດແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 707/ກຊສ, ລົງວັນທີ 5 ກຸມພາ 2013

  7. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 1127/ກຊສ, ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2014

  8. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6035/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014

  9. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6036/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014

  10. ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນ, ການແບ່ງແຍກຕອນ ແລະ ການໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ ສະບັບ ເລກທີ 966/ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2007

  11. ລະບຽບຫຼັກການ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເລກທີ 500/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2008