1. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ສະບັບ ເລກທີ 5047/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020
 2. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສະບັບເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015

 3. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015

 4. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະບັບ ເລກທີ 08/ພນ, ລົງວັນທີ 02/08/2016
 5. ບົດແນະນຳວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ)ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2795.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

 6. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

 7. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2794.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

 8. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2797.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ; ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016

 9. ບົດແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 707/ກຊສ, ລົງວັນທີ 5 ກຸມພາ 2013

 10. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 1127/ກຊສ, ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2014

 11. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6035/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014

 12. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6036/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014

 13. ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນ, ການແບ່ງແຍກຕອນ ແລະ ການໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ ສະບັບ ເລກທີ 966/ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2007

 14. ລະບຽບຫຼັກການ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເລກທີ 500/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2008