1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ, ສະບັບ ເລກທີ 3153/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະບັບ ເລກທີ 3154/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ກວດກາ, ສະບັບ ເລກທີ 3155/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ແຜນການແລະການຮ່ວມມື, ສະບັບ ເລກທີ 3156/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ການເງີນ, ສະບັບ ເລກທີ 3157/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ນິຕິກຳ, ສະບັບ ເລກທີ 3158/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ທີ່ດີນ, ສະບັບ ເລກທີ 3159/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 8. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະບັບ ເລກທີ 3160/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 9. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ນະໂຍບາຍ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3161/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 10. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3162/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 11. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສະບັບ ເລກທີ 3163/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 12. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3164/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 13. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3165/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 14. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3166/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 15. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3167/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 16. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3168/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 17. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3169/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 18. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນ ຝືກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3170/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 19. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ສະບັບ ເລກທີ 3171/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 20. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ, ສະບັບ ເລກທີ 3172/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 21. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ຂະແໜງທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 1369/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2018