I. ຂົງເຂດ ການຈັດຕັ້ງ.

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ, ສະບັບ ເລກທີ 3153/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະບັບ ເລກທີ 3154/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມກວດກາ, ສະບັບ ເລກທີ 3155/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສະບັບ ເລກທີ 3156/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມການເງີນ, ສະບັບ ເລກທີ 3157/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມນິຕິກຳ, ສະບັບ ເລກທີ 3158/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມທີ່ດີນ, ສະບັບ ເລກທີ 3159/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 8. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະບັບ ເລກທີ 3160/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 9. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3161/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 10. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3162/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 11. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສະບັບ ເລກທີ 3163/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 12. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3164/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 13. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3165/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 14. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3166/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 15. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3167/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 16. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3168/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 17. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3169/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 18. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນຝືກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 3170/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 19. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ສະບັບ ເລກທີ 3171/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017
 20. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ, ສະບັບ ເລກທີ 3172/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

II. ຂົງເຂດ ທີ່ດິນ

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ຂະແໜງທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 1369/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2018
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຖານດ້ານການບໍລິການ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 6580/ກຊສ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2014

 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ 9 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລກທີ 352/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2011

III. ຂົງເຂດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ສະບັບເລກທີ 8056/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013