1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 145/ນຍ, ລົງວັນທີ 08/05/2017
  2. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 08/03/2017
  3. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ປີ 2006-2010, ສະບັບ ເລກທີ 0120/ນຍ, ລົງວັນທີ 27/08/2004