1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 145/ນຍ, ລົງວັນທີ 08/05/2017
  2. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 08/03/2017
  3. ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 246/ນຍ, ລົງວັນທີ 03/07/2018
  4. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ປີ 2006-2010, ສະບັບ ເລກທີ 0120/ນຍ, ລົງວັນທີ 27/08/2004
  5. ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ-ລັດ​ຖະ​ກອນ, ສະບັບ ເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13/09/2017
  6. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 21/ລບ, ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019
  7. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ, ສະບັບເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016