1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 451/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2019
  2. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 81/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017
  3. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 145/ນຍ, ລົງວັນທີ 08/05/2017
  4. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 08/03/2017
  5. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 21/ລບ, ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019
  6. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ, ສະບັບເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016