ຂົງເຂດ ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ

 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ ປີ 2007
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2016
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2008
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ປີ2017
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ ປີ 2006
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ ປີ 2009
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປີ 2004
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2012
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) 2016
 18. ກົດໝາຍ ອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2005
  - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ , ມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2012
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2009
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ປີ 2012
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ ປີ 2012
 25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 26. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ປີ 2013
 27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ປີ 2013
 28. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານທະຫານ ປີ 2013
 29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ປີ 2013
 30. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2014
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ປີ 2015
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2015
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2015
 34. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2015
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ແລະສັນຍາສາກົນ ປີ 2017
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດປີ 2017
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ ປີ 2017

  ຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ

 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ ປີ 1998
 40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2010
 41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ປີ 2005
 43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ ປີ 2005
 49. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ ປີ 2013
 50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 51. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2014
 52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ ປີ 1994
 53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະການສັດຕະວະແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ ປີ 1990
 55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ປີ 2008
 56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 57. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 58. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 59. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 60. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 61. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ປີ 2003
 62. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ປີ 2006
 63. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປີ 1995
 64. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ປີ 2007
 65. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ປີ 2017
 66. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ ປີ 2017
 67. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
  -
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ປັບປຸງບາງມາດຕາ ປີ 2014
 68. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 69. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2014
 70. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 71. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ ປີ 2011
 72. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 73. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2014
  -
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມາດຕາ 16 ປັບປຸງ ປີ 2013
 74. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 75. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ປີ 2010
 76. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 77. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເອສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ປີ 2010
 78. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຶດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 79. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ ປີ 2009
 80. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ປີ 2009
 81. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 82. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ ປີ 2009
 83. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 84. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 85. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 86. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2012
 87. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ປີ 2012
 88. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ ປີ 2012
 89. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ປີ 2012
 90. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ປີ 2013
 91. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ປີ 2013
 92. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ ປີ 2014
 93. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປີ 2014
 94. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປີ 2014
 95. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັ້ດກັນ ອາດຊະຍະກຳທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ປີ 2015
 96. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປີ 2016
 97. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ປີ 2015
 98. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ ປີ 2017
 99. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ປີ 2017
 100. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ປີ 2016
 101. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົົນກະທົບ ຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປີ 2017
 102. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ ປີ 2017
 103. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ປີ2017

  ຂົງເຂດ ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

 104. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 105. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004
 106. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 107. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 108. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 109. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ ປີ 2007
 110. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ ປີ 2016
 111. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 112. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ ປີ 2008
 113. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2007
  -
  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງ ກົດໝາຍ ອາຍາ ແລະມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2012
 114. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2008
 115. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ ປີ 2008
 116. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 117. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2006
 118. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພີມຈໍາໜ່າຍ ປີ 2008
 119. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ ປີ 2009
 120. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ ປີ 2009
 121. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 122. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ ປີ 2011
 123. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພັນແມ່ຍິງລາວ ປີ 2013
 124. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ ປີ 2013
 125. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ ປີ 2013
 126. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ປີ 2014
 127. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ປີ 2014
 128. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 129. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ປີ 2017
 130. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກາແດງລາວ ປີ 2017
 131. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ປີ 2017
 132. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ປີ 2017