ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-15 ມີນາ 2019, ຄະນະຜູ້ລາວນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະໃໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEA-4) ທີ່ນະຄອນຫລວງ ໄນໂລບີ, ປະເທດເຄັນຍາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ແນວຄວາມຄິດລໍ້າສະໃໝ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ ແບບຍືນຍົງ” ເຊິງມີຜູ້ແທນ ລະດັບສູງ ຄືປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ,, ແລະ ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປິ່ນອອ້ມ, ຈາກ 170 ປະເທດ ແລະ 204 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ.

ສະພາບໍລິຫານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2012 ແລະ ຖືວ່າ ເປັນເວທີຕັດສີນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ໂລກກໍາລັງປະເຊີນໜ້າ ໃນປະຈຸບັນ. ກອງປະຊຸມສະໃໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອົາ ຜົນການປຶກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2014 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດັບຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດບັນລຸ ຄາດຫມາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື: “ ພາຍຫຼັງ ປີ 2015 ການວາງແຜນພັດທະນາ ຕ້ອງມີລັກສະນະມຸ້ງຫວັງ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້”ເຊີ່ງໄດ້ເຊື່ອມສານເອົາທຸກບັນຫາ ດ້ານການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ແນໃສ່ “ປົກປັກຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ວຽກງານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ມີຄວາມກົມກຽວ ກັບ ທໍາມະຊາດ”. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນເດີນໜ້າສ້າງໂລກປອດມົນລະພິດ” ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການກໍານົດຫົວຂໍ້  “ແນວຄວາມຄິດລໍ້າສະໃໝ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບໍລິໂພດ ແລະ ການຜະລິດ ແບບຍືນຍົງ”.

ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ສະໃໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມປະເທດ ແອສໂຕເນຍ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເປັນໜຶ່ງດຽວ ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອສຸມໃສ່ກໍາລັງແຮງ ໃສ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ທັງໝົດ ໃຫ້ເພີ້ມທະວີ ເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພຶ່ອຊອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ ແນວຄວາມຄິດລໍ້າສະໃໝ ເປັນທາງເລືອກ ໃຫມ່ແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງຢໍ້າ ເຖິງຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ລະບຸ ໃນຮ່າງຖະແຫລງການລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ເພຶ່ອສື່ສານໃຫ້ເຫັນເຖິງ ມູນຄ່າດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສູນເສຍ ຈາກຂະບວນການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ ທີ່ບໍ່ຍືນຍົງຍົງ ລວມທັງຮູບແບບ ການຜະລິດ ແລະ ບົດລາຍງານ ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂລກ ສະບັບທີ 6.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະສົບການ ລະດັບຊາດ ໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ດ້ານການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ ແບບຍືນຍົງ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຜົນຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ພາຍໃນພາກພື້ນ ເພຶ່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບແບບຍືນຍົງ ແລະ ນໍາສະເໜີ ທັດສະນະ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຮ່າງຖະແຫລງການ ສະພາບໍລິຫານສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສຸມໃສ່ບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອປລາສະຕິກ ທາງທະເລ, ການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ, ຝຸ່ນຈາກພະຍຸ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ. ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ໃນສອງບັນຫາຄື  ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ທາງເລືອກທາງດ້ານການເງິນ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ຢືນຢັນ ທັດສະນະໃນການຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມໂລກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະ, ທິດທາງ ແລະ ຄາດຫມາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸ ໃນບົດຄໍາເຫັນ ຂອງທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ທີ່ສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ຮ່າງຖະແຫລງການ ລະດັບລັດຖະມົນຕີ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ4, ການຢືນຢັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໃສທັດຂອງຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມຸນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກ ປະລາສະຕິກ, ການຄຸ້ມຄອງສີ່ງເສດເຫລືອ, ການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ວິໃສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ,  ໂດຍຮັບປະກັນ ໃຫ້ການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ໂດຍການເຊື່ອມສານ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຄື ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ.ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຍັງໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ແທນ ກອງປະຊຸມ ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດ ຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສິຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກອງທຶນ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເຊີ່ງແນໃສ່ ເຊື່ອມສານການວາງແຜນການ ຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປຈົນເຖິ່ງວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ໄປຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບ “ໂລກໜື່ງດຽວ” “One Planet Summit” ໃນວັນທິ 14 -15 ມີນາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ທີ່ຕິດພັນກັບ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມທັງລະບົບສະບຽງອາຫານ ແບບ ຍືນຍົງ,  ແລະ ການສະກັດກັ້ນການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ, ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຕະລາຍ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແບບຍືນຍົງ ທີ່ມີແນວຄວາມຄິດລໍ້າສະໃໝ ໃນທ່າມກາງ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ.