ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019, ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກຄປ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດສະເໜີ ໂຄງການ  ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພຣາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນກຽດຂຶ້ນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນປະທານໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ Alexander Forbes, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, Nairobi, ປະເທດ ເຄນຢາ ແລະ ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທໍາມະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກຄປ), ກຊສ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ບັນດາກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ ກຊສ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

     ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນ ເອກະສານໂຄງການສຸດທ້າຍ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ກ່ອນຈະນໍາເໜີ ຕໍ່ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ(GEF) ເພື່ອອະນຸມັດໂຄງການ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2019.

      ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແບ່ງກຸ່ມຄົົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ໂດຍ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນ 4 ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະ ບັນຫາ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ, ກວດກາຄືນແຕ່ລະອົງປະກອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂອງໂຄງການ ລວມທັງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ຕົວຊິ້ວັດຕ່າງໆ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກໍາຫຼັກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ 4 ອົງປະກອບຫລັກຄື:​ 1. ຄວາມສາມາດ ຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອພັດທະນາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະບວນການ ປັບຕົວແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ; 2. ການພັດທະນາ ລະບົບ, ການປັບປຸງ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະບວນການ ປັບຕົວແຫ່ງຊາດ; 3. ການເຊື່ອມສານ ວຽກງານ ການປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ;  4. ຄວາມສາມາດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນ ເພື່ອພັດທະນາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະບວນການ ປັບຕົວແຫ່ງຊາດ.

ຜ່ານການດໍາເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 1 ວັນ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນ ຈາກພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ສາກົນ ລວມທັງຄໍາຖາມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ.    ໃນຕອນທ້າຍ ຜູ້ຕາງໜ້າປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາທ່ານ ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເພືອນໍາ ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NAP) ໄປປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ.