ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຈຸດສຸມສໍາລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019, ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນກຽດຂຶ້ນກ່າວໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ນ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທັງເປັນປະທານ ແລະ ມີ ທ່ານ ນ ຟາຣີບາ ອິກບານ (Fareeba Igbal) ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຫົວໜ້າຄະນະຈາກກອງເລຂາ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ທ່ານ ເຈີແມນ ເວວສາກ (German velasquez) ຫົວໜ້າພະແນກຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງທຶນສີຂຽວ ສໍາລັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ 2 ກອງທຶນນີ້ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາກໍານົດບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຍາດແຍ່ງ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ 2 ກອງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນໂອກາດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນນີ້ ທ່ານ ນ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ໃນນາມເປັນປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນບັນຍາກາດໂລກໄດ້ຖືສໍາຄັນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດການພັດທະນາສີຂຽວເພື່ອຂັບເຂື່ອນໂລກໄປສູ່ການບັນລຸ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຄົ້ນຄ້ວາຊ່ອງທາງ,  ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ດີເລີດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຮັບມື ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຜົນກະທົບທີ່ນັບມື້ຮຸນແຮງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໂລກກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ນີ້ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນໃນລະດັບໂລກ ແລະ ລະດັບຊາດ.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມບອບບາງສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍ້ອນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ ແຕ່ໃດໆມາແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕໍ່າໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ການຮັບມື ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງໃນຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບນັບມື້ນັບຮຸນແຮງ ແລະ ຖີ່ຂຶ້ນ ຕໍ່ຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ເຂດແຄ້ນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ ກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດໃນຫຼາຍໆເຂດໄດ້ເຊື່ອມໂຊມລົງ ເຮັດໃຫ້ຟ້າຝົນບໍ່ມາຕາມລະດູການ, ສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໃນຫຼາຍເຂດ ແລະ ສະພາບມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມທະວີໃນແຕ່ລະປີ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຖືສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານນີ້ ໂດຍໄດ້ວາງວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີໄປພ້ອມໆກັບການດໍາເນີນ ຫຼາກຫຼາຍວິທີການ, ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຊາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການສະໜອງທຶນຕ່າງໆ ທັງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນໄລຍະນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1991 ມາຮອດປະຈຸບັນ ທີ່ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການອະນຸມັດງົບປະມານ ເຖິງ 330 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 58 ໂຄງການ ໂດຍລວມໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ.

ຜ່ານການດໍາເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 3 ວັນ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນກໍ່ຄືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍ ປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາທ່ານ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ສັງຄົມກໍ່ຄືປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.