Print

ໂດຍສືບຕໍ່ ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2018, ມາໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (MRC) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງທີ 4 ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ຊຶ່ງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ຈະສ້າງຢູ່ ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເປັນເຂື່ອນຂະໜາດ 770 ເມກາວັດ ໂດຍມີການກຳນົດ ການເລີ້ມກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 2022 ແລະ ຈະດໍາເນີນການຜະລິດ ໃນປີ 2029.

ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາສົ່ງ ເອກະສານ ສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ເພື່ອດໍາເນີນຂະບວນ ໃນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບ, ການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ແລະ ການເຮັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ແມ່ນຈະເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2018 ຫາ ເດືອນ ມີນາ 2019 ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ.

Dr. An Pich Hada, ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRCs) ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມ ເພາະມັນເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຕະຫລອດເຖີງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການ ປືກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ກໍຄື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບ ທາງດ້ານບວກ, ດ້ານລົບ ແລະ ການພັດທະນາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ນະໂຍບາຍ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຍາມໃດ ທາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງການຮ່ວມມື ໃນກອບຂອງສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ທີ່ລັດຖະບານ ປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄວ້. ສໍາລັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍ ທາງພວກເຮົາໄດ້ມີການສຶກສາ ຢ່າງລະອຽດ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການອອກແບບ, ໃຫ້ການປຶກສາ ແລະ ທົບທວນ ໂດຍບໍລິສັດທີີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ສົ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຈະສິ້ນສຸດໃນ ເດືອນ ມີນາ 2019 ນີ້, ແຕ່ທາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍພ້ອມຈະສືບຕໍ່ ຮັບຟັງບັນດາ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ກັງວົນ ຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຈະໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ມາປັບປຸງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການອອກແບບໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກລາຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແນວທາງການພັດທະນາ ຂອງ ສປປລາວ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ກອງປະຊຸມ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາດກາດອັນດີ ແລະ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຫລາຍບັນຫາເຊັນ: ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ ແລະ ຊົນລະສາດ, ການຕົກຕະກອນ, ທາງຜ່ານປາ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ທາງຜ່ານເຮືອ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ເປັນຕົ້ນ...