Print

ກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 24 ຫຼື (COP24) ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2-14 ທັນວາ 2018 ທີ່ ເມືອງກາໂຕວິເຊ, ປະເທດໂປໂລຍ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ລັດຖະບານໂປໂລຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດທີ່ເປັນລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 196 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆຈາກທົ່ວໂລກ ຈຳນວນທັງໝົດ 18.420 ຄົນ.

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະຜູ້ແທນປະກອບມີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອ:

ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ, ກອງ​ປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ດຳເນີນ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ເຈລະຈາກັນ ເປັນ 2 ວາລະ ຄື: ລະດັບວິຊາການ ແລະ ລະດັບປະມຸກລັດ ຫຼື ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ໂດຍມອບໃຫ້ 3 ຄະນະກຳມະການ ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ ຄື:

ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ, ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຂື້ນກ່າວປາໄສ ໂດຍໄດ້ສະແດງທັດສະນະ ຂອງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ຖືເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານບູລິມະສິດສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ສູງຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງຊາດ ລວມທັງ ການສ້າງແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ ໃນປີ 2020.​ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຊາບ ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ ແກ້ວ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂໂດຮາ ແລ້ວ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018.

 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ:

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ເພື່ືອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງຄັ້ງທີ 6 ຂອງ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (JCM) ຂອງ​ ປະ​ເທດຍີ່​ປຸ່ນ.

ສໍາລັບວຽກງານທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງໂດຍຈະເປັນກອບນິຕິກໍາໃນການເຄື່ອນໄຫວ ສປປ ລາວ ກໍາລັງດໍາເນີນ ການຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019.