ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ຂອງ ກອງທຶນ GCF ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 19-23 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ເມືອງຊອງໂດ, ສ.ເກົາຫລີ. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ເຊື້ອເຊີນເອົາບັນດາຜູ້ແທນລະດັບສູງ ຂອງຈຸດປະສານງານແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອມາປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາແຜນງານ ແລະ ຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງຕົນ ເພື່ອກໍານົດຂອບການຮ່ວມມື ເພື່ອກຽມສະເໜີຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ GCF.

ສໍາລັບຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ໃນນາມລັດພາຄີ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ UNFCCC ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ. ໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາລະດັບສູງ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງທຶນຂອງກອງທຶນ GCF.

ການສົນທະນາ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍ ກັບ ກອງທຶນ GCF, ອົງການ UNEP ແລະ ສະຖາບັນ GGGI ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.