Print

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2019, ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອການ ກະກຽມສ້າງຫຼັກສູດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກ ງານ ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ, ຄະນະປະຈຳພັກ ກຊສ, ຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ຫົງທອງ ພູນສະຫວັດ ຫົວໜ້າ ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີຕາງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ກອງ, ບັນດາທ່ານປະລິນຍາເອກພາຍໃນ ກະຊວງ  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ລວມ ທັງໝົດ 60 ກວ່າທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອກະກຽມສ້າງຫຼັກສູດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ 3-15 ວັນ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມຍຸດທະສາດ ການ ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດ 2030. ຈຸດປະສົງເພື່ອການພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຈັນຍາບັນ ໃນ ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ສົມ ຄູ່ກັບຕໍາແໜ່ງງານ ພ້ອມທັງສ້າງພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການ ເມືອງແນວຄິດ ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຍົກສູງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່່ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນ ການຈັດຕັ້ງພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ກັບລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ວຽກງານທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. ສະນັ້ນ, ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ເປັນອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ສັງຄົມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍິ່ງມີຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ສຸດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມນັບແຕ່ວັນທີ 12-13 ມິຖຸນາ 2019 ຈິ່ງສໍາເລັດ.