ນັບຕັ້ງແຕ່ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ກ່ຽວກັບ  ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນ ໃນປີ 1948, ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ນະໂຍບາຍພື້ນຖານສຳຄັນ, ເກີດມີຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃໝ່ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຫົວຂໍ້ໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພາຍຫຼັງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະນຸດ ໃນປີ 1972, ທີ່ ສະຕ໋ອກໂຮມ, ປະເທດ ສະວີເດັນ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງເປັນເວທີ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັບແຕ່ ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເຊິ່ງປີ 2019 ນີ້ ໄດ້ຄົບຮອບ 47 ປີ.

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ບູລະນະຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ຄວາມຮູ້ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ປາສະຈາກມົນລະພິດ. ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມາດຕາ 89:  ສປປ ລາວ ຖືເອົາ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຕື່ນຕົວ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໃນແຕ່ລະປີ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສ້າງຂະບວນການ ແລະ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ.  ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນຄົບຮອບ 20 ປີ. 

ໃນແຕ່ລະປີ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີຄໍາຂວັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຫົວຂໍ້ພາສາອັງກິດ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມກຳນົດອອກມາ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງໄປທາງບວກ ແລະ ສາມາດປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ ໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້ ແມ່ນ ສປ ຈີນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມ ໃນທົ່ວທຸກມູມໂລກ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມດີຂຶ້ນ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ.