ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອກະສານ ຕາມລີ້ງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຖ້າທ່ານ ຫາກມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາສົ່ງໃຫ້ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ 15 ວັນ (1 ຫາ 21 ສິງຫາ 2022) ທາງ ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ໂທ ຫຼື ວອດແອັບ: 020 59369393.
 
1. ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ
 
2. ບົດລາຍງານ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ