ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ທີ່ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ວຽກງານການ ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງ ປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງ ສັງທອງ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ພູໂຂງ ບັນນະວົງ, ຮອງເຈົ້້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ບັນ​ດາຮອງ​ເຈົ້າ​ເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ 8 ຂະແໜງ ທີ່ ຂຶ້ນກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການມອບວຽກໃຫ້ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຄື: ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງສັງທອງ ເພືິ່ອປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄືແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນັບແຕ່ປີ 2021-2025 (ແຜນການ 5 ປີ) ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ, ໂດຍໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນ ສະບັບປັປປຸງ ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີິ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ອີງໃສ່ສະພາບການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ເອື້ອອໍານວຍຂອງບັນດາ 9 ຕົວເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີງໃສ່ການປະສານສົມທົບກັນໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຢູ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຂອງແຕ່ລະເມືອງບັນລຸຕົວເລກ 35.000 ຕອນ ຮອດປີ 2025.

ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມເຊິິ່ງ ໃນໄລຍະຕົົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ທາງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກົມທີິ່ດິນ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຈຸດປະສົງຫຼັກ (1). ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນການ ກະກຽມມອບວຽກໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈະໄດ້ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ສໍາເລັດອີກ 6 ເມືອງ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 101 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ, (2). ເພືິ່ອສຸມໃສ່ໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຂອງ 9 ຕົວເມືອງໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ຂອງແຜນການອອກໃບຕາດິນທີິ່ຍັງເຫຼືອ 35.000 ຕອນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2025, (3). ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານກູ້ຢືມຂອງ ທະນາຄານໂລກທີິ່ທາງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ເປັນການແບ່ງເບົາທາງດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຈຸດສຸມຂັ້ນສູນກາງ ກໍຄືຂັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍເລັງໃສ່ 3 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ (1). ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມອບວຽກໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ(2). ເພືິ່ອສຸມໃສ່ໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຂອງ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ທັງເປັນການຕອບສະໜອງໃຫ້ ແກ່ນະໂຍບາຍ ກໍ່ຄື ແຜນຍຸດທະສາດລວມຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກ ແຜນການອອກໃບຕາດິນ 35.000 ຕອນ ໃຫ້ສໍາເລັດທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2025, (3). ເພືິ່ອຫັນເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີິ່ດິນ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຮ່ວງລາຍຮັບງົບປະມານຂັ້ນທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບກົມທີິ່ດິນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການທົດລອງມອບວຽກໃຫ້ເມືອງ; ສັງລວມແລ້ວເຫັນ ວ່າມີ 3 ເມືອງ ທີິ່ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນໝູ່ຄື: ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງ ສັງທອງ ແລະ ເມືອງ ປາກງືິ່ມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຊ່ວງປັບປຸງລະບົບຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງລະບົບໂປຼແກຼມ LLMS ແລະ ໂປຼແກຼມ LaoLandReg ຈຶິ່ງໄດ້ມອບວຽກງານການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເປັນລະບົບ, ສະເພາະຕອນ ໃຫ້ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍທີິ່ມີຄວາມພ້ອມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນ, ສ່ວນວຽກງານ ການມອບ-ໂອນ, ແບ່ງແຍກ, ລວມຕອນດິນ, ການດັດແກ້, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕອນດິນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການປັບປຸງລະບົບການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໂປຼແກຼມ LLMS ກັບ ໂປຼແກຼມ LaoLandReg ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກ່ອນ, ອັນຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຈັດຊື້ຈັດຈ້າງໃຫ້ບໍລິສັດ ມາສະແກນສໍານວນທັງໝົດ 430.000 ຕອນ, ສະເພາະ 3 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ ມີຕົວເລກຈໍານວນຕອນດິນແຕ່ປີ 1996-2021 ມີດັັ່ງນີ້: 1. ເມືອງໄຊທານີ ມີຈໍານວນ 68,914 ຕອນ, ອອກໃບຕາດິນສຳເລັດ 68.615 ຕອນ, ປຶ້ມທະບຽນ 330 ເຫຼັ້ມ, ຍັງຢູ່ ໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານເຕັກນິກ, ກວດກາການອອກຊໍໍ້າຊ້ອນ 299 ຕອນ ພະແນກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສໍາລັບ ຕອນດິນຕອນໃດທີິ່ຍັງຄ້າງຢູ່ເມືອງແມ່ນມອບໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຄັ້ງວັນທີ 6/12/2021 2. ເມືອງປາກງືິ່ມ ມີຈໍານວນ 27,082 ຕອນ, ອອກໃບຕາດິນສຳເລັດ 26.910 ຕອນ, ປຶ້ມທະບຽນ 25 ເຫຼັ້ມ, ຍັງຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນຜ່ານເຕັກນິກ, ກວດກາການອອກຊໍໍ້າຊ້ອນຈໍານວນ 172 ຕອນ, ພະແນກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ແກ້ໄຂໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສໍາລັບຕອນດິນຕອນໃດທີິ່ຍັງຄ້າງຢູ່ເມືອງແມ່ນ ມອບໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຄັ້ງວັນທີ 6/12/2021. 3. ເມືອງ ສັງທອງ ມີຈໍານວນ 18,166 ຕອນ, ອອກໃບຕາດິນ  ສຳເລັດ 18.192 ຕອນ, ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານເຕັກນິກ, ກວດກາ ການອອກຊໍໍ້າຊ້ອນ 74 ຕອນ ພະແນກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສໍາລັບຕອນດິນຕອນໃດທີິ່ຍັງ ຄ້າງຢູ່ເມືອງ ແມ່ນມອບໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງວັນທີ 6/12/2021.


ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ມອບ-ຮັບ ວຽກງານການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງ ປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງ ສັງທອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ແລະ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.