Print

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໂດຍການຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ງານເປີດຕົວອອນລາຍປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳ ໂຄງການຕົວແບບໃນການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນຳໃຊ້ເທື່ອດຽວໃນທີ່ປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງການ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ພະຈິກ. ວາລະ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານຕື່ມ.
ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່👉https://forms.gle/56nAJEFqVzDHytaJ7