ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 26 (26th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ 12 ພະຈິກ 2021, ທີ່ ເມືອງກລາສະໂກ, ສະຫະຣາຊາອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງສະຫະ ຣາຊາອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ແລະ ປະເທດອີຕາລີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດ ທີ່ເປັນລັດພາຄີຂອງສົນທິ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 196 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ພາກ ສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆຈາກທົ່ວໂລກ ຈຳນວນທັງໝົດ 39,509 ຄົນ. ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ປະກອບຄະນະຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຊາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement) ເພື່ອຮັບ ປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພີ່ມການດູດຊັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ເປັນສູນ ໃນປີ 2050, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ 100 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ (Paris Rulebook).
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດເປັນສອງລະດັບ ຄື ລະດັບປະມຸກລັດ/ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ລະດັບລັດຖະມົນຕີ. ສໍາລັບການເຈລະຈາໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນນອນໃນກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ແລະ ກຸ່ມປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ບວກ ສປ ຈີນ (G77 and China).
ກອງປະຊຸມສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນຕໍ່ທິດທາງລວມທີ່ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົ້ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນ ໂດຍຫັນມານໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນເພື່ອໃຫ້ຍືນຍົງເທື່ອລະກ້າວ, ວຽກງານການເງິນແມ່ນສືບຕໍ່ລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ 100 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2025 ແລະ ຈັດສັນທຶນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົນໄກຕະຫຼາດເພື່ອຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນ ພາຍໃຕ້ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ (Paris Rulebook).
ໃນວາລະກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມີຄໍາເຫັນ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ, ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ການຍົກລະດັບຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ ຮ່ວມກັບ ປະຊາຄົມໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພີ່ມການດູດຊັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ເປັນສູນ ໃນປີ 2050 (Net Zero Emission by 2050) ແລະ ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ໄດ້ 60% ພາຍໃນປີ 2030 ໂດຍໄດ້ກໍານົດມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ: ການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ, ເພີ່ມກໍາລັງຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30%.
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລື, ການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຄື: ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຈ້າວ ຍິງມິນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສປ ຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ໃນການສ້າງເຂດຕົວແບບການປ່ອຍກາກບອນຕໍ່າ ຢູ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມື ໃນຂອບແລວທາງ ແລະ ເສັ້ນທາງ ໃຕ້-ໃຕ້ ທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາລາວ-ຈີນ ໃນການຍຶດໝັ້ນການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຊັນມອບ-ຮັບອຸປະກອນ ສໍາລັບໂຄງການ ສ້າງເຂດຕົວແບບການປ່ອຍກາກບອນຕໍ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ. ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ ນ. Carole Dieschbourg ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຍືນຍົງຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ໃນວຽກງານການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຫ້ມີໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບ ສປປລາວ ແລະ ບັນດາພາກພື້ນ; ພົບປະກັບທ່ານ ວະຣາວຸດ ສິນລະປະອາຊາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສ້າງສວນພຶກສາຊາດສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສໍາເລັດ, ການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ທິດທາງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ປລາສຕິກ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານມົນລະພິດໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ; ພົບປະກັບ ທ່ານ ນ. Amanda Milling ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂົງເຂດອາຊີ ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີຂອງປະເທດອັງກິດ ໃນນາມປະເທດເຈົ້າພາບ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້, ການຫຼຸດຜ່ອນໂຮງງານຖ່ານຫີນ, ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ລົດໄຟຟ້າ ລວມທັງ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງການຫັນມານໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ຄືການປະຕິບັດຕາມແຜນງານ NDC ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ພາຍໃຕ້ຂອບສົນທິສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງ ແລະ ສາມາດຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໄດ້ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ໂດຍສະເພາະການຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງສູງ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດວຽກງານການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.