ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ Dr. Christina Seeberg-Elverfeldt, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ, ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Dr. Maurice Andres Rawlins, ຫົວໜ້າທີມງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ/ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາສະຖານທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມເຖິງ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໜ່ວຍງານຂະແໜງການຕ່າງໆ.
     
       ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕ້ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນຊ່ວງໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານຕ່າງໆໂດຍສະເພາະບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຖືໂອກາດເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊສ) ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ແລະ ນໍາສະເໜີ ແຜນການ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າຂອງຂະແໜງ ຊສ (2021-2025) ແລະ ບັນດາທິດທາງພາຍໃຕ້ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ຂອງ ຂະແໜງ ຊສ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງ ກຊສ.

The 2021 Annual Round Table Meeting of Natural Resources and Environment Sector Working Group

The 2021 Annual Round Table Meeting of Natural Resources and Environment Sector Working Group (NRESWG) was held on the 10th November 2021. The Meeting was chaired by H.E. Phouvong Luangxaysana, Vice Minister of Natural Resources and Environment and co-chaired by Dr. Christina Seeberg-Elverfeldt, Head of German Development Cooperation, German Embassy to Lao PDR and Dr. Maurice Andres Rawlins, Environment Team Leader/Senior Environmental Specialist of the World Bank for Lao PDR and participated by the representatives from line ministries, international organizations, diplomatic corps, non-government organizations, and other stakeholders working in natural resources and environment sector as well as representatives from sector working groups.
The meeting was highlighted by the presentation and discussion on the activities implemented during the year under the Natural Resources and Environment Sector Working Group where the presentations showed several activities that had been accomplished despite the current global pandemic of COVID-19. The Chair and Co-Chairs of the meeting congratulated the sector and sub-sectors for their accomplished achievements during this year and urged development partners to provide further support to enhance the performance of the sector especially in the challenged areas.
Furthermore, the meeting has taken the opportunity to recapitulate the achievements gained in the implementation of Five-Year Plan of MoNRE (2016-2020) along with the 8th NSEDP for NRE Sector, including the introduction of the next Five-Year Plan (2021-2025) and direction towards the 9th NSEDP for the NRE Sector and showed the mandates and direction for the implementation of MoNRE’s priorities.