ວັນທີ 13 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນວັນດຽວກັນ ທີ່ວັນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດເອົາ ວັນທີ 13 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຫລຸດຜ່ອນໄພພິບັດສາກົນ ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ ການສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການຫລຸດຜ່ອນໄພພິບັດໃນທົ່ວໂລກ, ສະນັ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນ ຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນ ທົ່ວໂລກ, ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ມີແຜນການຈັດງານຜ່ານການໂຄສະນາທາງອອນລາຍ, ສື່ໂຄສະນາ ຕ່າງໆ, ຊຶ່ງປີນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມ ສຳຄັນເປົ້າໝາຍຂອງຂອບແຜນງານສຳລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຄືຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: “ຮ່ວມໃຈກັນປົກປ້ອງໂລກຂອງເຮົາ”.
 
 
  ສຳລັບ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງກະຊວງທີ່ເຮັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ, ລະດັບນ້ຳໃນອ່າງຮັບ ນ້ຳ, ປັບປຸງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ເພື່ອເຮັດການບໍລິການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການແຈ້ງ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ນອກນັ້ນໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເພື່ອກຽມຄວາມ ພ້ອມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບເຫດການໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ສົ່ງສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຄັ້ງນີ້.