ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ International Procurement Officer 1 ຕໍາແໜ່ງ