1. ຜູ້ຊ່ວຍ ການເງີນ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ
  2. ຜູ້ຊ່ວຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ
  3. ພະນັກງານ ສັນຍາຈ້າງໂຄງການ 4 ຕຳແຫນ່ງ

ກະລຸນາ ດາວໂຫລດ ເອກະສານ ຄັດຕິດຕິດ