ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ International Procurement Officer 1 ຕໍາແໜ່ງ

  1. ຜູ້ຊ່ວຍ ການເງີນ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ
  2. ຜູ້ຊ່ວຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ
  3. ພະນັກງານ ສັນຍາຈ້າງໂຄງການ 4 ຕຳແຫນ່ງ

ກະລຸນາ ດາວໂຫລດ ເອກະສານ ຄັດຕິດຕິດ