1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
 3. ກົມກວດກາ;
 4. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື;
 5. ກົມການເງິນ;
 6. ກົມນິຕິກຳ;
 7. ກົມທີ່ດິນ;
 8. ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ;
 9. ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 10. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ;
 11. ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
 12. ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
 13. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ;
 14. ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ;
 15. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 16. ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງຂຶ້ນກັບກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄື:

 1. ຂັ້ນແຂວງ ມີພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ຂັ້ນເມືອງ ມີຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.