1. ປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງ ສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງ ປະທານປະເທດ, ດຳລັດ ແລະ ມະຕິ ຂອງ ລັດຖະບານ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົາ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນ ແຜນຍຸດ ທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມ ທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດ ຜົນເປັນຈິງ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆ ຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
 4. ສຳຫຼວດ-ວັດແທກ, ຈັດສັນ, ສ້າງແຜນແມ່ບົດ ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ; ສ້າງສຳມະໂນທີ່ດິນ, ຂຶ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ, ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ; ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງລັດ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບທຸລະກິດທີ່ດິນ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ; ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ບັນດາ ອ່າງໂຕ່ງ ພ້ອມທັງກຳນົດ ນະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ອ່າງແມ່ນ້ຳ ສາຍຫຼັກ, ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ລວມທັງອ່າງແມ່ນ້ຳ ທຳມະຊາດ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳ ທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາ ໂຄງການລົງທຶນ ຂະໜາດໃຫຍ່;
 6. ແນະນຳ ໃຫ້ຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການປະເມີນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍຸດທະສາດ ໄປພ້ອມກັນກັບ ການກຳນົດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ຂະແໜງການ; ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ ຂອງ ຂະແໜງການ, ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງດຳເນີນ ວຽກງານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ;
 8. ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ້ຳ, ດິນ, ສຽງ, ແສງ, ສີ ແລະ ກິ່ນ ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ; ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານ ເຄມີທີ່ເປັນພິດ, ວັດຖຸອັນຕະລາ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ, ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດ; ວາງແຜນ, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ;
 9. ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງ ຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບໄພພິບັດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການແຈ້ງເຕືອນ ໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ອນເກີດມີເຫດການໄພພິບັດຕ່າງໆ;
 10. ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ ຕາໜ່າງສະຖານີ ອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ; ຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນ ດິນໄຫວ ເພື່ອເຮັດການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງການເຮັດພະ ຍາກອນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ການຄົມມະ ນາຄົມທາງອາກາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍການ ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ ປີ 1995 ໂດຍການ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດສະມາ ຊິກອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ, ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເປັນ ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດ ທາງ ນ້ຳ, ອະວະກາດປ່າໄມ້ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ, ວິໄຈຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ພັດທະນາຫ້ອງວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ;
 13. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຢ່າງລວມສູນພ້ອມທັງພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ສ້າງລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອເກັບຮັກສາ, ສະໜອງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ບໍລິ ການຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ;
 14. ຕິດຕາມກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງ ຂະແໜງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕິດ ຕາມສະພາບການສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 15. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ສ້າງ ແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ ພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 16. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຕົນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະ ເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;
 17. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະ ເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນ ງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ລວມທັງນິຕິກຳທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວາງອອກ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
 18. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກະຊວງ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ບັນດາກົງຈັກຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.