ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽນເປັນຕົວ ອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ‘‘ກຊສ’’ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ລັດຖະບານ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງປະກອບມີ ທີ່ດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ລວມທັງ ວຽກງານ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການ ປ້ອງກັນໄພ ຈາກການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.