ກອງເລຂາຄະນະກຳມະທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຂື້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍຳ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,

   ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ດຣ ຟາມຕວນຟານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (CEO, MRCS) ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.

    ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການສຶກສາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງບັນດາຜົນກາທົບທີ່ເກິດຈາກ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ການສຶກສາສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມະທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ), ເປັນຕົ້ນແມ່ນນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂົງເຂດການປະເມີນຊີວະວິທະຍາ, ຂົງເຂດການປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຂົງເຂດການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ, ຂົງເຂດເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ,ຂົງເຂດການນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳ ແລະ ຊົນລະປະທານ, ຂົງເຂດການເດີນເຮືອ, ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້ນໍ້າອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ຊຶ່ງການສຶກສາຜົນໄດ້ຮັບ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດນັ້ນຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ໂດຍສະເພາະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ພົບເຫັນທ່າອ່ຽງໃນທາງກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງ ຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ແລະ ຂະແໜງການເດີນເຮືອເຊັ່ນ:ວິທີຄິດໄລ່ຕົ້ນທືນທາງທໍາມະຊາດ( Natural Capital) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຖຶກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ພ້ອມທັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາມີລັກສະນະເກີນຄວາມເປັນຈິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ສົມມຸດຖານດ້ານມູນຄ່າຕົ້ນທຶນທໍາມະຊາດຂ້ອນຂ້າງສູງ ເມືອສົມທຽບໃສ່ບັນດາຂໍ້າມູນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາປະເດັນຫຼັກ ແລະ ບັນດາຄໍາແນະນໍາຂອງການສຶກສາ, ເວົ້າລວມແລ້ວຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາແມ່ນອອກມາໃນທາງລົບ ຫຼາຍກວ່າທາງບວກເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ລວມທັງປະເທດກໍາປູເຈຍ ໂດຍສະເພາະ ການຫຼຸດຜ່ອມຄວາມທຸກຍາກ.

        ການສຶກສາດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ສະໜອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່ກັບບັນດາຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກິດຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນານະໂຍບາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.